FLEXADRINTM BLUE Capsules

PATIENT INFORMATION LEAFLET

Complementary medicine: Health Supplement. D.34.3

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

FlexadrinTM Blue Capsules

Read this leaflet carefully because it contains important information for you

FlexadrinTM Blue Capsules are available without a doctor’s prescription.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share FlexadrinTM Blue Capsules with any other person
 • Ask your doctor, pharmacist or healthcare provider if you need more information or advice
 1. WHAT FLEXADRINTM BLUE CAPSULES CONTAINS:

Per one Capsule contains:

UC-11® (Undenatured Type 2 Collagen)                                                 40mg

Meriva (Curcumin Phytosome)                                                                 500 mg

Inactives: calcium phosphate, talc purified

 1. WHAT FLEXADRINTM BLUE CAPSULES IS USED FOR:

FlexadrinTM Blue Capsules is used to support joint health.

 1. BEFORE YOU TAKE/USE FLEXADRINTM BLUE CAPSULES:

Do not take FlexadrinTM Blue Capsules:

 • If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the ingredients. (see; COMPOSITION)
 • Take the recommended dosage. (see DOSAGE AND DIRECTION FOR USE)

Always tell your health care provider if you are taking any other medicine.

Pregnancy and breastfeeding:

FlexadrinTM Blue Capsules is not recommended for pregnant and lactating mothers. Safety and efficacy on these conditions has not been investigated.

Important information about some of the ingredients of FlexadrinTM Blue Capsules: Inactive: All inactive ingredients added on the formulation of FlexadrinTM Blue Capsules are known to be well tolerated.

Taking/ Giving/ Using other medicines with FlexadrinTM Blue Capsules:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before taking/ using FlexadrinTM Blue Capsules.

 1. HOW TO USE FLEXADRINTM BLUE CAPSULES

Do not share medicine with any other person.

Take 1 capsule daily with meals.

Take the Capsule with a sufficient quantity of liquid (e.g. one glass of water)

For chronic use, take 2 capsules once a day with meals.

Always take FlexadrinTM Blue Capsules exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider.

Do not take more than recommended dose. (See Package Insert)

In the event of over dose, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take / miss a dose of FlexadrinTM Blue Capsules:

Do not take double dose to make up for forgotten individual doses.

 

 1. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There have not been cases of frequent or less frequent side effects reported when taking FlexadrinTM Blue Capsules

Only in cases of over dose or hypersensitivity reaction you may experience the following side effects:

 • Gastro intestinal disturbances.

However you should consult with your healthcare provider before taking any dietary supplement ingredient.

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking FlexadrinTM Blue Capsules, stop immediately and consult your healthcare provider for advice.

 1. STORAGE CONDITION

Store all medicines out of reach of children.

Store in a cool, dry place below or at 25 0C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light.

Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label /carton and on the bottle.

Do not use FlexadrinTM Blue Capsules if you notice any visible signs of deterioration.

Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems.

 1. PRESENTATION OF FLEXADRINTM BLUE CAPSULES

White capsules packed in 30’s in an outer carton.

 1. IDENTIFICATION OF FLEXADRINTM BLUE CAPSULES

White capsules.

 1. REGISTRATION NUMBER

Will be allocated by Council upon registration.

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for

its quality, safety or intended use.

 

 1. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Kenza Health (Pty) Ltd

Suite 177, Private BagX7,

Northriding, 2162

 1. DATE OF PUBLICATON

February 2022 Ver: 001

 

FLEXADRINTM BLUE CAPSULES

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

Komplimentêre medisyne: Gesondheidsaanvulling D.34.3

BYLAE STATUS:

Geskeduleer 0

EIENDOM NAAM EN DOSISVORM:

Flexadrin ™ BLUE Capsules

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur omdat dit belangrike inligting bevat

Flexadrin ™ BLUE Capsules is beskikbaar sonder die voorskrif van ‘n dokter.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
 • Moet nie Flexadrin ™ Blou Kapsules met enige ander persoon deel nie.
 • Vra jou dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer as jy meer inligting of advies nodig het.

                                             

 1. WAT FLEXADRIN ™ BLUE CAPSULES BEHOU:

Per een kapsule bevat:

UC-11® (Undenatured Type 2 Collagen)                                                 40mg

Meriva (curcumin Phytosome)                                                                  500 mg

Onaktief: kalsiumfosfaat, talk gesuiwer

 1. WAT FLEXADRIN ™ BLUE CAPSULES WORD GEBRUIK VIR:

Flexadrin ™ BLUE Capsules is gebruik om gesamentlike gewrigs gesondheid te ondersteun

 

 1. VOORDAT U FLEXADRIN ™ BLUE CAPSULES GEBRUIK:

Moenie Flexadrin ™ BLUE Capsules neem nie:

As jy bekend is dat dit hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)

 • Neem die aanbevole dosis. (sien DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSING)
 • Moet nie Flexadrin ™ BLUE Capsules neem of gebruik as u ‘n vegetariese persoon is nie.
 • Moet nie Flexadrin ™ BLUE Capsules veilig vir diabete en mense met skulpvis allergieë gebruik soos dit met Glucosamine Sulphate geformuleer is nie.
 • Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik. As u swanger is of borsvoed, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne gebruik.

Swangerskap en borsvoeding:

Flexadrin ™ BLUE Capsules word nie aanbeveel vir swanger en lakterende moeders om hierdie medisyne te gebruik nie. Veiligheid en doeltreffendheid onder hierdie toestande is nie ondersoek nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Flexadrin ™ BLUE Capsules

Onaktief: Al die onaktiewe bestanddeel wat op die formulering van Flexadrin ™ BLUE Capsules bygevoeg word, is goed geduld.

Neem / Gee / Gebruik ander medisyne met Flexadrin ™ BLUE Capsules

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat jy Flexadrin ™ BLUE Capsules gebruik.

 

 1. HOE GEBRUIK FLEXADRIN ™ BLUE CAPSULES:

Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

Neem 1 kapsule per dag met maaltye.

Vir chroniese gebruik, neem 2 kapsule per dag met maaltye

Neem die kapsule met voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. Een glas water)

Neem altyd Flexadrin ™ BLUE Capsules presies volgens aanbevelings van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer en indien u onseker is.

In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As u meer Flexadrin ™ BLUE Capsules gebruik as wat u moet:

Moenie meer as die aanbevole dosis inneem nie. (Sien pakketinvoegsel)

Raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer in die geval van oordosering. As dit nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

As jy vergeet om ‘n dosis Flexadrin ™ BLUE Capsules te neem / gemis:

Moenie dubbel dosis neem om vergete individuele dosisse te vergemaklik nie.

 1. MOONTLIKE BIJWERKINGE

Daar was nie gevalle van gereelde of minder gereelde newe-effekte wat gerapporteer is wanneer Flexadrin ™ BLUE Capsules geneem is nie

Slegs in gevalle van oordosering of hipersensitiwiteitsreaksie kan u die volgende newe-effekte ervaar:

 • U moet egter met u gesondheidsorgverskaffer oorleg pleeg voordat u enige voedingsaanvullings bestanddeel neem.

As u enige newe-effekte sien wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, nadat u Flexadrin ™ BLUE Capsules geneem het, stop onmiddellik die gebruik van die produk en raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer. Stel asseblief u gesondheidsorgverskaffer in kennis.

 1. STORAGE VOORWAARDE

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders.

Berg in ‘n koel, droë plek onder of by 25° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton.

Beskerm teen lig.

Moenie in ‘n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moet nie Flexadrin ™ BLUE Capsules gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie.

Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels verkoop nie.

 1. AANBIEDING VAN FLEXADRIN™ BLUE CAPSULES

Wit kapsules verpak in 30’s, in ‘n buitenste karton.

 1. IDENTIFIKASIE VAN FLEXADRIN™ BLUE CAPSULES

Wit kapsules.

 1. REGISTRASIENOMMER

Sal deur die Raad toegeken word by registrasie.

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die SAHPRA geevalueer ten opsigte van kwaliteit, veiligheid of beoogde gebruik nie.

 1. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER

Kenza Health (Edms) Bpk

Suite 177, Private BagX7,

Northriding, 2162

 1. DATUM VAN PUBLIKASIE

February 2022 Ver: 001